კანონმდებლობა

 

საქართველოს კანონი
 
მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ
თავი I
ზოგადი დებულებანი
 
მუხლი 1. კანონის მიზანი
1. ეს კანონი ადგენს საქართველოში მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შემუშავების,
დამზადებისა და გამოყენების სამართლებრივ საფუძვლებს.
2. კანონის მიზანია, განსაზღვროს მკაცრი აღრიცხვის ფორმების (ბლანკების,
ბილეთების ან სხვა საბუთების) სახეები, უზრუნველყოს მათი შემუშავების, დამზადების,
შენახვისა და გამოყენების საქმეში სახელმწიფოებრივი წესრიგის დამყარება.

მუხლი 2. კანონში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება
ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) მკაცრი აღრიცხვის ფორმა – განსაზღვრული შინაარსის, ფორმისა და ზომის
ბლანკი, ბილეთი ან საბუთი, რომელიც გამიზნულია სხვადასხვა სფეროში საქმიანობასთან
(საქონლის მიწოდება, სამუშაოს შესრულება, მომსახურების გაწევა და სხვა)
დაკავშირებული ანგარიშსწორების, ანგარიშგების, იურიდიული ან სხვა ფაქტის
დაფიქსირებისათვის, რომელსაც შეიმუშავებს ერთი ან რამდენიმე სამართალსუბიექტი
დარგობრივი ნიშნით და რომელიც შემოღებულია სამოქმედოდ ამ კანონის მოთხოვნათა
დაცვით;
ბ) სამართალსუბიექტი – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, სახელმწიფო
დაწესებულება, უწყება ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირი;
გ) მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხა – ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული მკაცრი აღრიცხვის ფორმების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
მიერ დამტკიცებული ნუსხა;
დ) პასუხისმგებელი პირი – პირი, რომელსაც ეკისრება კონკრეტული
პასუხისმგებლობა მკაცრი აღრიცხვის ფორმებთან დაკავშირებული, კანონმდებლობით
დადგენილი მოთხოვნების დაცვაზე;
ე) პოლიგრაფიული საწარმო – საწარმო, რომელიც დადგენილი წესით ამზადებს
მკაცრი აღრიცხვის ფორმებს, ახორციელებს მათ აღრიცხვას, შენახვასა და რეალიზაციას.

მუხლი 3. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების კატეგორიები
მკაცრი აღრიცხვის ფორმები, მათი დაცვის სირთულეთა გათვალისწინებით, იყოფა
შემდეგ კატეგორიებად:
ა) პირველი კატეგორია – „განსაკუთრებით დაცული“. ასეთ კატეგორიას
განეკუთვნება ის მკაცრი აღრიცხვის ფორმები, რომელთაც აქვთ 7 ან მეტი დამცავი ნიშანი;
ბ) მეორე კატეგორია – „დაცული“. ასეთ კატეგორიას განეკუთვნება ის მკაცრი
აღრიცხვის ფორმები, რომელთაც აქვთ 4–6 დამცავი ნიშანი;
გ) მესამე კატეგორია – „მარტივი ტიპის“. ასეთ კატეგორიას განეკუთვნება ის მკაცრი
აღრიცხვის ფორმები, რომელთაც აქვთ არა უმეტეს 3 დამცავი ნიშანი.

მუხლი 4. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაცია
1. სამართალსუბიექტები ვალდებული არიან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში (შემდგომ – სააგენტო) რეგისტრაციაში გაატარონ
მათ მიერ გამოყენებული ან გამოსაყენებელი, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან −
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან შეთანხმებული განათლების
დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის ფორმების ნიმუშები (პროექტები) და
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან შეთანხმებული სხვა მკაცრი
აღრიცხვის ფორმების ნიმუშები (პროექტები).(20.03.2013 N 349)
11. სააგენტო უფლებამოსილია ელექტრონული ფორმით მიიღოს, შეინახოს და
გასცეს ნებისმიერი დოკუმენტი. ელექტრონულ დოკუმენტს აქვს მატერიალური
დოკუმენტის თანაბარი იურიდიული ძალა. (6.07.2010. N3372)
12. „საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა
რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის
პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი იბეჭდება და ივსება მხოლოდ არაქართულ ენაზე და
მას სააგენტო რეგისტრაციაში ატარებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროსთან შეთანხმების გარეშე. (20.03.2013 N 349)
2. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხას და რეგისტრაციის წესს ამტკიცებს
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.
3. მკაცრი აღრიცხვის ფორმები, რომელთაც საერთო სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობა აქვს და რომელთა დამზადება შეუძლებელია საქართველოში არსებულ
პოლიგრაფიულ საწარმოებში, დამკვეთის გადაწყვეტილებით და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროსთან შეთანხმებით შესაძლებელია დამზადდეს საქართველოს ფარგლებს
გარეთ. (3.11.2009. N1913)

მუხლი 5. პოლიგრაფიული საწარმოების კატეგორიები
პოლიგრაფიული საწარმოები, მათი ტექნოლოგიური პროცესების ხარისხისა და
დონის გათვალისწინებით, იყოფა შემდეგ კატეგორიებად:
ა) პირველი კატეგორია – ასეთ პოლიგრაფიულ საწარმოებს უფლება ეძლევათ
დაბეჭდონ ყველა სახის მკაცრი აღრიცხვის ფორმები;
ბ) მეორე კატეგორია – ასეთ პოლიგრაფიულ საწარმოებს უფლება ეძლევათ
დაბეჭდონ ამ კანონის მე-3 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მკაცრი
აღრიცხვის ფორმები;
გ) მესამე კატეგორია – ასეთ პოლიგრაფიულ საწარმოებს უფლება ეძლევათ
დაბეჭდონ ამ კანონის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მკაცრი
აღრიცხვის ფორმები.

მუხლი 6. მოთხოვნები პოლიგრაფიული საწარმოებისადმი
1. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების დამზადება ხორციელდება პოლიგრაფიულ
საწარმოებში, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამ კანონის მოთხოვნებს.
2. პოლიგრაფიული საწარმოები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:
ა) ამ კანონის მე-3 მუხლში აღნიშნული კატეგორიების მიხედვით ჰქონდეთ
პროდუქციის დასამზადებლად განკუთვნილი სპეციალური პოლიგრაფიული
მოწყობილობები;
ბ) ფლობდნენ პროდუქციის დამზადების შესაბამის სპეციალურ ტექნოლოგიურ
პროცესებს, ორიგინალების, ნიმუშების, საბეჭდი ფორმების ბეჭდვის, მათი ნუმერაციისა
და დამუშავების ჩათვლით (სპეციალური ტექნოლოგიები, მასალები, მოწყობილობები და
კონტროლის მეთოდები უნდა უზრუნველყოფდნენ პროდუქციის საჭირო დაცვას
გაყალბებისა და არასანქცირებული ტირაჟირებისაგან);
გ) ჰყავდეთ პოლიგრაფიული პროფესიის სპეციალისტები;
დ) უზრუნველყოფდნენ დამზადებული პროდუქციის დაცვას სპეციალური
ტექნიკური და ორგანიზაციული საშუალებებით.
3. პოლიგრაფიული საწარმოს ფართობი უნდა აკმაყოფილებდეს საწარმოს დაცვის
მოთხოვნებს, კერძოდ:
ა) გარდერობი უნდა განლაგდეს და მოეწყოს ისე, რომ გამოირიცხოს საწარმოდან
ნაბეჭდი პროდუქციის კონტროლის გარეშე გატანა;
ბ) საწარმო უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ენერგოკვების ალტერნატიული
წყაროთი – გენერატორით;
გ) სასაწყობო ფართობები ნედლეულისა და მზა პროდუქციისათვის უნდა იყოს
განცალკევებული;
დ) უნდა არსებობდეს კლიენტის მომსახურების ოთახი.
4. პოლიგრაფიულ საწარმოში სამუშაოთა შესრულების სრულყოფილი ციკლი
მოიცავს:
ა) ბეჭდვამდელ პროცესებს;
ბ) ბეჭდვის პროცესებს;
გ) ბეჭდვისშემდგომი ოპერაციების უბანს;
დ) წუნმდებელ-მაკონტროლებელ უბანს.
5. საამქროებისა და უბნების შესაძლებლობები უნდა შეესაბამებოდეს ამ მუხლის
მე-2 პუნქტის მოთხოვნებს. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების დამზადების ციკლი, ნიმუშების,
ნუმერაციისა და დამუშავების ჩათვლით, უნდა შესრულდეს ერთ საწარმოში. საწარმოთა
კოოპერაცია დაუშვებელია.
51. პოლიგრაფიულ საწარმოს, რომელსაც შეუძლია პროდუქციაზე დაიტანოს 3 ან/და
მეტი დამცავი ნიშანი, ესაჭიროება სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული
საქმიანობის უფლების მიღება. (8.04.2011 N 4523)
6. პოლიგრაფიულ საწარმოში მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნიმუშების დამზადების,
აგრეთვე არამართლზომიერი ხელყოფისაგან დამცავი ნიშნების ამსახველი მატერიალური
შემცველების შენახვა, დაცვა და განადგურება ხორციელდება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
თავი II
მკაცრი აღრიცხვის ფორმების დამზადებისა და შენახვის წესი

მუხლი 7. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების წარმოების ორგანიზება
მკაცრი აღრიცხვის ფორმების წარმოების ორგანიზებას ახორციელებენ
სამართალსუბიექტები, რომლებიც:
ა) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეიმუშავებენ კონკრეტულ ფორმას
მათი ხარისხის დაცვის და სხვა პარამეტრების აღნიშვნით, თავიანთი კომპეტენციის
ფარგლებში განსაზღვრავენ მკაცრი აღრიცხვის ფორმების აუცილებელ რაოდენობას და
პოლიგრაფიული საწარმოების მეშვეობით ახორციელებენ მათ ტირაჟირებას;
ბ) კანონის შესაბამისად ახორციელებენ მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გამოყენების
კონტროლს.

მუხლი 8. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გამოყენება სამართალსუბიექტების მიერ
1. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი
განისაზღვრება ამ კანონით და შესაბამისი სამართალსუბიექტების მიერ დადგენილი წესის
საფუძველზე.
2. სამართალსუბიექტები მკაცრი აღრიცხვის ფორმებით მომარაგებას ახორციელებენ
დამოუკიდებლად.
3. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების დამზადებას სამართალსუბიექტთა შეკვეთების
საფუძველზე ახორციელებენ საქართველოში არსებული პოლიგრაფიული საწარმოები,
გარდა ამ კანონის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
4. მკაცრი აღრიცხვის ფორმები გაიცემა მხოლოდ სათანადოდ გაფორმებული
მინდობილობების საფუძველზე.
5. მკაცრი აღრიცხვის ფორმები ინახება პასუხისმგებელ პირთან, რომელსაც
განსაზღვრავს სამართალსუბიექტის ხელმძღვანელი. მან ყველა მუშაკს, რომელსაც ევალება
მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შენახვა და გაცემა, უნდა შეუქმნას სათანადო პირობები ამ
ფორმებით შესაბამისი ოპერაციების წარმოებისათვის.
6. მკაცრი აღრიცხვის ფორმები ინახება სპეციალურად გამოყოფილ და სათანადოდ
დაცულ ადგილას.
7. სამართალსუბიექტები უზრუნველყოფენ მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შენახვის,
გაცემისა და მათთან დაკავშირებული სხვა ოპერაციების შესასრულებლად განკუთვნილი
სათავსების დაცულობას.

მუხლი 9. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების დამზადების შეკვეთების გაფორმება და
წარმოება
1. სამართალსუბიექტები პოლიგრაფიულ საწარმოებს ამ კანონის მოთხოვნათა
დაცვით წარუდგენენ სააგენტოსთან შეთანხმებულ მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნიმუშებს.
(15.12.2009. N2350 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)
2. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების დამზადების შეკვეთა ექვემდებარება აუცილებელ
აღრიცხვას პოლიგრაფიული საწარმოს შეკვეთების წიგნში – „მკაცრი აღრიცხვის ფორმები“,
რომელიც უნდა იყოს დანომრილი, ზონარგაყრილი და საწარმოს ბეჭდით დამოწმებული.
3. შეკვეთის წიგნს უნდა ჰქონდეს შემდეგი რეკვიზიტები:
ა) შეკვეთის რიგითი ნომერი;
ბ) დამკვეთის სახელწოდება;
გ) ფორმების დასახელება;
დ) შეკვეთის შემოსვლის თარიღი;
ე) შეკვეთის ტირაჟი;
ვ) საკონტროლო ეგზემპლარების დაგზავნის თარიღი;
ზ) დამკვეთისთვის ფორმების გადაცემის თარიღი;
თ) ფაქტობრივად გაცემული ფორმების რაოდენობა;
ი) ტექნიკური ნარჩენების განადგურების აქტის ნომერი;
კ) არასწორი ჩანაწერების ანულირება;
ლ) შენიშვნა.
4. შეკვეთების წიგნის გრაფები ივსება რეგულარულად, შეკვეთის მიმდინარეობის
მიხედვით.

მუხლი 10. მოთხოვნები მკაცრი აღრიცხვის ფორმების პოლიგრაფიული
შესრულებისადმი
1. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუმერაცია ხორციელდება ნუმერატორით
მითითებული ნომრებით.
2. მკაცრი აღრიცხვის ფორმებზე აღნიშნული უნდა იყოს მათი დამამზადებელი
პოლიგრაფიული საწარმოს და დამკვეთის სახელწოდება ინიციალებით, რეგისტრაციის
ნომერი და ინდივიდუალური ნომერი (არანაკლებ 6 ციფრისა). „საქართველოს მოქალაქეთა
და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის)
მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს
კანონით გათვალისწინებულ პირადობის ნეიტრალურ მოწმობასა და ნეიტრალურ
სამგზავრო დოკუმენტზე აღნიშნული უნდა იყოს მხოლოდ რეგისტრაციის ნომერი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინიციალების გარეშე და ინდივიდუალური ნომერი
(არანაკლებ 6 ციფრისა). (1.07.2011. N4992)

მუხლი 11. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ექსპერტიზა-უტილიზაციის ჩატარება
1. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ექსპერტიზა-უტილიზაცია ხორციელდება
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
2. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ექსპერტიზა-უტილიზაციას ახორციელებს
სააგენტო, აგრეთვე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში – საქართველოს საფინანსო
ზედამხედველობის სააგენტო. (3.09.2015 N 4193)

მუხლი 12. ამოღებულ იქნეს (15.12.2009. N2350 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)
თავი II1 (15.12.2009. N2350 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)
მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციისა და
ექსპერტიზა-უტილიზაციის საფასური
 
მუხლი 111. სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის
საფასურის დაწესება და მისი განაკვეთები (15.12.2009. N2350 ამოქმედდეს 2010 წლის
1 იანვრიდან)
1.მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციისა და ექსპერტიზა-უტილიზაციის
საფასური არის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის ამ კანონით განსაზღვრული
სავალდებულო გადასახდელი, დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლით.
2. სააგენტოს მიერ განხორციელებული მკაცრი აღრიცხვის ფორმების
რეგისტრაციისა და ექსპერტიზა-უტილიზაციისათვის საფასური წესდება და მისი
განაკვეთები განისაზღვრება ამ კანონით.
3. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში სააგენტოს მიერ გაწეული
მომსახურებისათვის დაინტერესებული პირი იხდის ამ კანონით განსაზღვრულ საფასურს.
4. დაინტერესებული პირის მოთხოვნის საფუძველზე შესაძლებელია მომსახურება
გაწეულ იქნეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილზე უფრო მოკლე ვადაში.
5. სააგენტოს მიერ დაჩქარებული მომსახურების გაწევის შემთხვევაში
დაინტერესებული პირი იხდის ასეთი მომსახურებისათვის განსაზღვრულ შესაბამის
საფასურს.

მუხლი 112. სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის
განაკვეთები (15.12.2009. N2350 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)
სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის განაკვეთებია:
ა) მკაცრი აღრიცხვის ფორმის ერთი ნიმუშის (პროექტის) რეგისტრაციისათვის – 50
ლარი;
ბ) ერთი სარეგისტრაციო ნომრის მქონე არა უმეტეს 5000 ცალი მკაცრი აღრიცხვის
ფორმის ექსპერტიზა-უტილიზაციისათვის – 50 ლარი.

მუხლი 113. სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის
დადგენილი ვადები (15.12.2009. N2350 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)
სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დადგენილია შემდეგი ვადები:
ა) მკაცრი აღრიცხვის ფორმის ერთი ნიმუშის (პროექტის) რეგისტრაციისათვის – 20
სამუშაო დღე;
ბ) ერთი სარეგისტრაციო ნომრის მქონე არა უმეტეს 5000 ცალი მკაცრი აღრიცხვის
ფორმის ექსპერტიზა-უტილიზაციისათვის – 20 სამუშაო დღე.

მუხლი 114. სააგენტოს მიერ გაწეული დაჩქარებული
მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის
განაკვეთები და მომსახურების ვადები (15.12.2009. N2350 ამოქმედდეს 2010 წლის 1
იანვრიდან)
1.მკაცრი აღრიცხვის ფორმის ერთი ნიმუშის (პროექტის) რეგისტრაციის თაობაზე
განცხადების შეტანიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში რეგისტრაციისათვის მომსახურების
საფასური არის 100 ლარი.
2. ერთი სარეგისტრაციო ნომრის მქონე არა უმეტეს 5000 ცალი მკაცრი აღრიცხვის
ფორმის ექსპერტიზა-უტილიზაციის თაობაზე განცხადების შეტანიდან 5 სამუშაო დღის
ვადაში ექსპერტიზა-უტილიზაციისათვის მომსახურების საფასური არის 150 ლარი.

მუხლი 115. მომსახურების საფასურის გადახდის წესი და პირობები (15.12.2009. N2350
ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)
1. მომსახურების საფასური გადაიხდება წინასწარ, შესაბამისი მომსახურების
გაწევამდე, ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით.
2. უნაღდო ანგარიშსწორება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
3. ნაღდი ანგარიშსწორება ხორციელდება საქართველოს ეროვნული ვალუტით
ბანკში, დადგენილი ფორმის ქვითრის გაცემით.
4. გადახდილი მომსახურების საფასური ჩაირიცხება სააგენტოს ანგარიშზე.

მუხლი 116. გადახდილი მომსახურების საფასურის დაბრუნების წესი (15.12.2009.
N2350 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)
1. თუ მომსახურების საფასური გადახდილია ამ კანონით განსაზღვრულ განაკვეთზე
მეტი ოდენობით, საფასურის გადამხდელს უბრუნდება სხვაობა მის მიერ გადახდილ
თანხასა და ამ კანონით განსაზღვრულ საფასურის განაკვეთს შორის.
2. გადახდილი მომსახურების საფასური მთლიანად ბრუნდება, თუ:
ა) სააგენტო კანონიერი საფუძვლის არსებობისას უარს აცხადებს მომსახურების
გაწევაზე;
ბ) დაინტერესებული პირი მომსახურების დაწყებამდე უარს აცხადებს
მომსახურებაზე;
გ) სააგენტომ მომსახურება არ გასწია ამ კანონით დადგენილ ვადაში.
3. თუ დაინტერესებული პირი ვერ მიიღებს მომსახურებას მის მიერ გადახდილი
მომსახურების საფასურის შესაბამისად მოთხოვნილ ვადაში და სურს ისარგებლოს სხვა
ვადით, რომლისთვისაც ეს კანონი ითვალისწინებს ნაკლებ საფასურს, დაინტერესებულ
პირს უბრუნდება სხვაობა ამ ორ საფასურს შორის.
4. გადახდილი მომსახურების საფასური ნაწილობრივ ან მთლიანად ბრუნდება
საფასურის გადამხდელის განცხადების საფუძველზე. განცხადებას უნდა ერთოდეს თანხის
გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

მუხლი 117. მომსახურების საფასურის გადახდისაგან განთავისუფლება (6.07.2010.
N3372)
ამ თავით გათვალისწინებული მომსახურების საფასურის გადახდისაგან
თავისუფლდებიან საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებები,
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, საგადასახადო და საბაჟო ორგანოები.
(მუხლი 117. მომსახურების საფასურის გადახდისაგან განთავისუფლება
ამ თავით გათვალისწინებული მომსახურების საფასურის გადახდისაგან
თავისუფლდებიან საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებები,
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, საგადასახადო ორგანოები. (12.11.2010.
N3806 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან))
 
თავი II2 (15.12.2009. N2350 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)
პასუხისმგებლობა კანონის დარღვევისათვის
 
მუხლი 118. პასუხისმგებლობა კანონის დარღვევისათვის (15.12.2009. N2350 ამოქმედდეს
2010 წლის 1 იანვრიდან)
ამ კანონის დარღვევისათვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს
კანონმდებლობით.
თავი III
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 13. გარდამავალი დებულებანი
1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 თვეში
უზრუნველყოს მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის დამტკიცება.
2. სამართალსუბიექტებმა ამ კანონის ამოქმედებიდან 4 თვეში უზრუნველყონ მათ
მიერ გამოსაყენებელი მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ამ კანონის მოთხოვნებთან
შესაბამისობა.
3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 თვეში
უზრუნველყოს შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ამ კანონთან
შესაბამისობა.

მუხლი 14. კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით გასაუქმებელი ნორმატიული
აქტები
2005 წლის 1 ივლისიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს:
ა) საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 26 ივლისის N321 ბრძანებულება „მკაცრი
აღრიცხვა-ანგარიშგების ფორმებისა და დოკუმენტების შემუშავების, დამზადების,
შენახვისა და გამოყენების საქმეში სახელმწიფოებრივი წესრიგის დამყარების
ღონისძიებათა შესახებ“;
ბ) საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 6 სექტემბრის N1079 განკარგულება
„ლატარიის ბილეთების, მკაცრი აღრიცხვა-ანგარიშგების ფორმებისა და დოკუმენტების
შემუშავების, დამზადების, შენახვისა და გამოყენების მოწესრიგების ზოგიერთი
ღონისძიების შესახებ“;
გ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2000 წლის 24 აპრილის N50 ბრძანება „მკაცრი
აღრიცხვა-ანგარიშგების ფორმების და დოკუმენტების წარმოებისა და გამოყენების წესების
შესახებ“.

მუხლი 15. კანონის ამოქმედება
ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი          მიხეილ სააკაშვილი

თბილისი,
2005 წლის 22 მარტი.
N 1134 - Iს
გამოკითხვა სარგებლობთ თუ არა ელ.აუქციონით EAUCTION.GE
 
55%
 
32%
 
9%
 
3%
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.