ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ დადგენილება, განახლებული 3/7/2014
სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ ბრძანება 12/24/2013
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონი 12/19/2013
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ დადგენილება 12/19/2013
მოსაკრებლის გადახდის გარეშე გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ ბრძანება 12/19/2013
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 12/19/2013
სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ ბრძანება 1/14/2016
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%