ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N412 დადგენილება 1/27/2015
საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 5 თებერვლის №46 ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 1/27/2045
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესი 12/19/2013
საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატრების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის N46 ბრძანებულება 12/19/2013
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%