ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დებულება 12/16/2015
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სააგენტოს შინაგანაწესი 4/16/2015
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დაფუძნების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება 7/1/2014
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დებულება 12/23/2013
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შინაგანაწესი 12/19/2013
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შექმნის ბრძანებულება 12/19/2013
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შრომის შინაგანაწესი, განახლებული 2/20/2017
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შრომის შინაგანაწესი, განახლებული 7/25/2017
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დებულება, განახლებული 7/27/2017
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დებულება, განახლებული 6/25/2018
Poll Are you using eauction.ge
 
31%
 
19%
 
7%
 
42%