მთავარი /  ტენდერები /ვაკანსიები
05 იანვარი 2016
ვაკანსია გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილის თანამდებობაზე
თანამდებობის დასახელება: გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე
დამსაქმებელი: სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
კატეგორია: მართვა/მენეჯმენტი
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 14/01/2016
სარგო: 2200 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 1
სამსახურის ადგილმდებარეობა: თბილისი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა: გამოსაცდელი ვადის გარეშე 
სამუშაოს აღწერა:
 
     ა) სააგენტოს მართვის სტრატეგიის/პოლიტიკის შემუშავებასა და ადმინისტრირებაში მონაწილეობის მიღება;
ბ) სააგენტოს გენერალური დირექტორისა და გენერალური დირექტორის მოადგილეების კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა;
სააგენტოს მიერ ინიცირებული და განსახორციელებელი გეგმების შესრულების კოორდინაცია;
 
გ) სააგენტოს გენერალური დირექტორის მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, საკურატორო სფეროებს მიკუთვნებული სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობის კონტროლი;
დ) სხვადასხვა უწყების მოთხოვნის შემთხვევაში სააგენტოს და სტრუქტურული ქვედანაყოფებისგან საჭირო მასალების გამოთხოვის, შეკრების/სისტემატიზაცის უზრუნველყოფა და ცენტრალიზებული კოორდინატორის როლის შესრულება იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც ეხება სააგენტოს პოზიციას;
ე) სააგენტოს გენერალური დირექტორის  მიერ განსაზღვრული, სააგენტოს საქმიანობის სფეროს მიკუთვნებული სხვა ფუნქციების შესრულება.
სააგენტოს გენერალური დირექტორის მოვალეობის შესრულება მისი არყოფნისას.
 
    მოთხოვნები
საგანმანათლებლო ხარისხი: მაგისტრის ან მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი 
სამუშაო გამოცდილება: მუშაობის მინიმუმ 10 წლიანი გამოცდილება; მათ შორის მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება; 
სამართლებრივი აქტების ცოდნაა) საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ’’.
ბ) საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო ქონების შესახებ’’;
გ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2015 წლის 07 დეკემბრის #408 ბრძანება ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ფინანთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ;
დ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 8 ოქტომბრის №771 ბრძანება ,,სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული მოძრავი ქონების საფასურის განსაზღვრის, ამ ქონების აღრიცხვის, შენახვის, შეფასებისა და განკარგვის წესისა და პირობების, აგრეთვე რეალიზაციისა და ლიზინგის ფორმით გადაცემის შედეგად ამონაგები თანხის განაწილების წესის დამტკიცების თაობაზე“;
ე) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 2 აგვისტოს #310 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის განსაკარგავად გადაცემული ქონების აღრიცხვის, შენახვის, შეფასებისა და განკარგვის წესისა და პირობების, აგრეთვე პრივატიზების შედეგად ამონაგები თანხის განაწილების წესის დამტკიცების თაობაზე;“
ვ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 აპრილის #141 დადგენილება ,,დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის წესის, მომსახურების სახეებისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ“.
 
 
მითითებული კომპიუტერული პროგრამების კარგად ცოდნა:  
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Outlook. 
სახელმწიფო ენის სრულყოფილი ცოდნა. 
ჩამოთვლილი უცხო ენებიდან სავალდებულოა ერთ-ერთის კარგად ცოდნა (წერითი უნარი და მეტყველება): ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია
საკონტაქტო მისამართი: თბილისი, გულუას ქ. #4
საკონტაქტო ტელეფონები: 2 601-601 (100), 5.77 05-08-30
საკონტაქტო პირი: ია გობეჯიშვილი 
დამატებითი მოთხოვნები
 
სახელმწიფო ენის სრულყოფილი ცოდნა;
ჩამოთვლილი უცხო ენებიდან სავალდებულოა ერთ-ერთის კარგად ცოდნა (წერითი უნარი და მეტყველება): ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული.
სასურველია ელექტრონული პროგრამის IC ცოდნა;
კომუნიკაბელურობა;
სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი;
შემჭიდროვებულ ვადებში მუშაობის უნარი;
ეფექტური კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარი;
დეტალების მიმართ ორიენტირებულობა.
დამატებითი ინფორმაცია
კანდიდატების შერჩევის წესი:
კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად: აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა და გასაუბრება;
კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირებმა, რომლებიც აკმაყოფილებთ ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს, გთხოვთ, 2016 წლის 14 იანვრის ჩათვლით გაიაროთ რეგისტრაცია და გამოაგზავნოთ განაცხადი თანდართული ფოტოსურათით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის ,,http://www.hr.gov.ge’’-ის საშუალებით.
კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, კანდიდატმა ასევე უნდა ატვირთოს
1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
2. შრომის წიგნაკის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტები;
მოთხოვნილი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე. უცხოენოვანი დოკუმენტაციის შემთხვევაში, წარმოდგენილი უნდა იყოს ნოტარიალურად დამოწმებული თარგმანი.
კონკურსში მონაწილეობას გააგრძელებს მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც განაცხადის (აპლიკაციების) გადარჩევის საფუძველზე, დააკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს. კონკურსის ეტაპების შედეგების თაობაზე კონკურსანტებს ეცნობებათ მათ მიერ განაცხადში მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით. გასაუბრებაში მონაწილეობის მისაღებად დაკავშირება მოხდება განაცხადების წარდგენის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 კვირისა.
კანდიდატი რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, მათ შორის სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, ვერ გადავა გასაუბრების ეტაპზე.
გადაწყვეტილების მიღება განხორციელდება ქულათა სისტემის საფუძველზე.

საბოლოო გადაწყვეტილების თაობაზე კანდიდატებს ეცნობებათ განაცხადების წარდგენის ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 3 თვის განმავლობაში.
სსიპ ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს’’ საქმიანობისა და სტრუქტურის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ გვერდს: www.service.gov.ge
გასაუბრება ჩატარდება ქ. თბილისში, გულუას ქ. #4, გასაუბრების დროისა და თარიღის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით.


გამოკითხვა სარგებლობთ თუ არა ელ.აუქციონით EAUCTION.GE
 
52%
 
36%
 
8%
 
3%
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.