მთავარი /  ტენდერები /ვაკანსიები
13 მარტი 2017
ვაკანსია ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე
თანამდებობის დასახელება: ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
დამსაქმებელი: სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
კატეგორია: ადმინისტრაცია
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 22/03/2017
სარგო: 1800 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 1
სამსახურის ადგილმდებარეობა: თბილისი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა: გამოსაცდელი ვადის გარეშე
 
სამუშაოს აღწერა:
 
ა)  სამსახურის ხელმძღვანელობა და მისი საქმიანობის წარმართვა;
ბ) სამსახურის თანამშრომლებს შორის მოვალეობების განაწილება, მათზე დავალებებისა და მითითებების გაცემა;
გ) სამსახურის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებასა და შრომის შინაგანაწესის დაცვაზე კონტროლის განხორციელება;
დ) სამსახურში მომზადებულ დოკუმენტებზე კომპეტენციის ფარგლებში ხელის მოწერა და ვიზირება, მათი შესრულების ხარისხისა და სისწორის დადასტურება;
ე) სააგენტოს ხელმძღვანელობისთვის პერიოდულად ანგარიშის წარდგენა  სამსახურის საქმიანობის შესახებ; 
ვ) სამსახურისათვის გადაცემული, სააგენტოს მატერიალური რესურსების სწორი და ეფექტიანი ხარჯვის კოორდინაციის განხორციელება;
ზ) სააგენტოს შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის კონტროლის განხორციელება;
თ) სააგენტოს საკადრო რესურსების მართვის, საქმისწარმოების ორგანიზების, საარქივო საქმიანობის წარმართვის კოორდინაცია;
ი) სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და სააგენტოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო შესყიდვების დაგეგმვისა და განხორციელების კორდინაცია;
 
 
მოთხოვნები:
საგანმანათლებლო ხარისხი: უმაღლესი
მუშაობის 5-წლიანი გამოცდილება;
მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 3-წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
სახელმწიფო ენის სრულყოფილი ცოდნა;
მითითებული კომპიუტერული პროგრამების კარგად ცოდნა: 
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Outlook
ჩამოთვლილი უცხო ენებიდან სასურველია ერთ-ერთის კარგად ცოდნა (წერითი უნარი და მეტყველება): ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული. 
დამატებითი მოთხოვნები: 
სასურველია ელექტრონული პროგრამის 1C ცოდნა.
 
პროფესიული უნარები:
 
კომუნიკაბელურობა;
სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი;
შემჭიდროვებულ ვადებში მუშაობის უნარი;
ეფექტური კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარი;
დეტალების მიმართ ორიენტირებულობა. 
სამართლებრივი აქტების ცოდნა:
ა) საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს შრომის კოდექსი“;
ბ) ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ’’ საქართველოს კანონი;
გ) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ივნისის #386 დადგენილება ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –საქართვეელოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დაფუძნების შესახებ”;
დ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის 2015 წლის 07 დეკემბრის #408 ბრძანება ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ;
ე) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 15 ივნისის №125 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის განსაკარგავად გადაცემული ქონებისა და სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული მოძრავი ქონების საფასურის განსაზღვრის, ამ ქონების აღრიცხვის, შენახვის, შეფასებისა და განკარგვის წესისა და პირობების, აგრეთვე პრივატიზების, რეალიზაციისა და ლიზინგის ფორმით გადაცემის შედეგად ამონაგები თანხის განაწილების წესის დამტკიცების თაობაზე“;
ვ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 აპრილის #141 დადგენილება ,,დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის წესის, მომსახურების სახეებისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ’’;
ზ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“.
 
 
  
საკონტაქტო ინფორმაცია
საკონტაქტო მისამართი: თბილისი, გულუას ქ. #4
საკონტაქტო ტელეფონები: 2 601-601 (100), 5.77 05-08-30
საკონტაქტო პირი: ია გობეჯიშვილი
 
კანდიდატების შერჩევის წესი:


კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად: აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა და გასაუბრება;
კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირებმა, რომლებიც აკმაყოფილებთ ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს, გთხოვთ, 2017 წლის 22 მარტის ჩათვლით გაიაროთ რეგისტრაცია და გამოაგზავნოთ განაცხადი თანდართული ფოტოსურათით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის ,,http://www.hr.gov.ge’’-ის საშუალებით.
კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, კანდიდატმა უნდა ატვირთოს:

1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
2. სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
მოთხოვნილი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
უცხოენოვანი დოკუმენტაციის შემთხვევაში, წარმოდგენილი უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი.
კონკურსში მონაწილეობას გააგრძელებს მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც განაცხადის (აპლიკაციების) გადარჩევის საფუძველზე, დააკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს. კონკურსის ეტაპების შედეგების თაობაზე კონკურსანტებს ეცნობებათ მათ მიერ განაცხადში მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით. გასაუბრებაში მონაწილეობის მისაღებად დაკავშირება მოხდება განაცხადების წარდგენის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 კვირისა.
კანდიდატი რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, მათ შორის სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, ვერ გადავა გასაუბრების ეტაპზე.
გადაწყვეტილების მიღება განხორციელდება ქულათა სისტემის საფუძველზე.
საბოლოო გადაწყვეტილების თაობაზე კანდიდატებს ეცნობებათ განაცხადების წარდგენის ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 3 თვის განმავლობაში.
სსიპ ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს’’ საქმიანობისა და სტრუქტურის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ გვერდს: www.service.gov.ge
გასაუბრება ჩატარდება ქ. თბილისში, გულუას ქ. #4, გასაუბრების დროისა და თარიღის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით.


გამოკითხვა სარგებლობთ თუ არა ელ.აუქციონით EAUCTION.GE
 
52%
 
35%
 
7%
 
3%
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.